Υπηρεσία

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ασκεί τις αρμοδιότητες της Διαχειριστικής Αρχής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους(ΕΤΠ).

Στο πλαίσιο αυτό και όπως προβλέπεται στο Άρθρο 7 του «Συστήματος Προγραμματισμού, αξιολόγησης, διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2021-2027» (ΣΔΕ ΕΤΠ):

  • Υποβάλλει πρόταση του Κράτους Μέλους προς χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ 2021- 2027.
  • Υποβάλλει προς έγκριση, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την αίτηση κάθε πρότασης έργου για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ και μεριμνά για τη στοιχειοθέτησή της.
  • Μεριμνά για την υλοποίηση των έργων που έχουν λάβει έγκριση και την εφαρμογή των αποφάσεων για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  • Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διενέργεια ενδιάμεσης και εκ των υστέρων αξιολόγησης των παρεμβάσεων ΕΤΠ.
  • Εκπροσωπεί το δικαιούχο Κράτος Μέλος στις σχέσεις του με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ 2021-2027.
  • Πιστοποιεί την επίτευξη των στόχων του έργου.
  • Παρέχει πληροφόρηση και ενημέρωση για όλα τα έργα που υλοποιούνται και προβάλλει τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2016

Β ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2017

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΥΕΔ ΕΣΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ