Οριστικός Κατάλογος Α Σταδίου επιλεξιμότητας επιχειρηματικών σχεδίων του έργου EGF/2021/008/ELAttica Electrical Equipment Manufacturing

Οριστικός Καταλόγου Α΄ Σταδίου επιλεξιμότητας επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενέργεια Γ: «Συνεισφορά για σύσταση επιχείρησης» για το Έργο με Κωδικό: «Οριστικός Κατάλογος Α Σταδίου ΕΤΠ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους, περιόδου 2021-2027.     

Ο σχολιασμός δεν είναι διαθέσιμος