Νέο έργο ΕΤΠ: EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing

Τίτλος Έργου:

EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing

 

Απευθύνεται σε πρώην εργαζόμενους των εταιρειών:

  • «BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
  • «NEXANS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕ» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
  • «SAMMLER Β. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
  • «SELLER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
  • «ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – G.E.M.A.» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
  • «ΜΑΒΗΛΕΚ ΑΒΕΕ» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)

Οι παραπάνω εταιρείες είναι όλες του κλάδου με τίτλο: «Κατασκευή Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού» (κλάδος οικονομικής δραστηριότητας με δευτεροβάθμιο κωδικό 27 κατά τη στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (NACE), αναθ. 2), που έχουν παύσει τη δραστηριότητά τους, είτε έχουν απολύσει εργαζόμενους κυρίως λόγω έλλειψης αναβαθμισμένων δεξιοτήτων και ανάγκης των εταιρειών για μεταβολή στην ψηφιακή ταυτότητα και τον αυτοματισμό.

 

Σκοπός του Έργου:

Σκοπός του ΕΤΠ είναι η παροχή έκτακτης και άμεσης υποστήριξης στα απολυμένα άτομα (206).

 

Ενέργειες Έργου:

Οι Ενέργειες που συνιστούν το εγκεκριμένο Έργο είναι οι εξής:

Ενέργεια Α΄ – Επαγγελματική Συμβουλευτική, η οποία περιλαμβάνει τέσσερα στάδια.

Ενέργεια Β1΄- Κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες

Ενέργεια Β2΄ – Εξειδικευμένη Επαγγελματική Κατάρτιση / Εκπαίδευση

Ενέργεια Β3΄ – Διετή προγράμματα σπουδών

Ενέργεια Γ΄ – Συνεισφορά για σύσταση επιχείρησης.

 

Συγχρηματοδότηση:

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που έχει εγκριθεί με την αριθμ. (ΕΕ) 2022/1163 της 23ης Ιουνίου 2022 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους, ανέρχεται σε 1.759.800,00 ευρώ και ο συνολικός προϋπολογισμός των ενεργειών (Α΄, Β1΄, Β2΄ & Β3΄) ανέρχεται στο ποσό των 1.425.800,00 ευρώ και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ 2021-2027 και κατά 15% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (εφεξής ΠΔΕ).

 

Φορέας υλοποίησης Ενεργειών Α΄, Β1΄, Β2΄ & Β3΄:

«ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.»

Επικοινωνία

Φερρών 16, 10434

210 8838540

210 8838544

[email protected]

url: https://www.dimitra.gr/

ΨΖ2Η46ΜΤΛΚ-ΡΛΞ Απόφαση Ένταξης EL Attica electical equipment manufacturing

Ο σχολιασμός δεν είναι διαθέσιμος