Τροποποίηση_της_με_αριθ.9.739920-12-2019_Πρόσκλησης_υποβολής_αιτημάτων_συμμετοχής_στην_ενέργεια_Γ_«Προώθηση_Επιχειρηματικότητας»

2η Τροποποίηση της Έγκρισης του Οριστικού Καταλόγου των αιτημάτων συμμετοχής στην Ενέργεια Γ «Προώθηση Επιχειρηματικότητας» και των επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο του Έργου με Κωδικό: «EGF/2018/003 EL/Attica publishing»

Τροποποίηση της Έγκρισης του Οριστικού Καταλόγου των αιτημάτων συμμετοχής στην Ενέργεια Γ «Προώθηση Επιχειρηματικότητας» και των επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο του Έργου με Κωδικό «EGF/2018/003 EL/Attica publishing»

Διευκρινίσεις αναφορικά με την Ενέργεια Β2 «Εξειδικευμένη Κατάρτιση / επιμόρφωση» του Έργου ΕΤΠ με κωδικό «EGF/2018/003 EL Attica publishing»