Πρόσκληση Υποβολής Αιτημάτων συμμετοχής στην «Ενέργεια Γ: Συνεισφορά για σύσταση επιχείρησης» για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών σχεδίων των ωφελούμενων του έργου «EGF/2021/008/ELAttica Electrical Equipment Manufacturing»

Πρόσκληση Υποβολής Αιτημάτων συμμετοχής στην «Ενέργεια Γ: Συνεισφορά για σύσταση επιχείρησης» για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών σχεδίων των ωφελούμενων του έργου «EGF/2021/008/ELAttica Electrical Equipment Manufacturing»

Νέο έργο ΕΤΠ: EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing

Τίτλος Έργου:

EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing

 

Απευθύνεται σε πρώην εργαζόμενους των εταιρειών:

  • «BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
  • «NEXANS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕ» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
  • «SAMMLER Β. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
  • «SELLER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
  • «ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – G.E.M.A.» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
  • «ΜΑΒΗΛΕΚ ΑΒΕΕ» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)

Οι παραπάνω εταιρείες είναι όλες του κλάδου με τίτλο: «Κατασκευή Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού» (κλάδος οικονομικής δραστηριότητας με δευτεροβάθμιο κωδικό 27 κατά τη στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (NACE), αναθ. 2), που έχουν παύσει τη δραστηριότητά τους, είτε έχουν απολύσει εργαζόμενους κυρίως λόγω έλλειψης αναβαθμισμένων δεξιοτήτων και ανάγκης των εταιρειών για μεταβολή στην ψηφιακή ταυτότητα και τον αυτοματισμό.

 

Σκοπός του Έργου:

Σκοπός του ΕΤΠ είναι η παροχή έκτακτης και άμεσης υποστήριξης στα απολυμένα άτομα (206).

 

Ενέργειες Έργου:

Οι Ενέργειες που συνιστούν το εγκεκριμένο Έργο είναι οι εξής:

Ενέργεια Α΄ – Επαγγελματική Συμβουλευτική, η οποία περιλαμβάνει τέσσερα στάδια.

Ενέργεια Β1΄- Κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες

Ενέργεια Β2΄ – Εξειδικευμένη Επαγγελματική Κατάρτιση / Εκπαίδευση

Ενέργεια Β3΄ – Διετή προγράμματα σπουδών

Ενέργεια Γ΄ – Συνεισφορά για σύσταση επιχείρησης.

 

Συγχρηματοδότηση:

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που έχει εγκριθεί με την αριθμ. (ΕΕ) 2022/1163 της 23ης Ιουνίου 2022 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους, ανέρχεται σε 1.759.800,00 ευρώ και ο συνολικός προϋπολογισμός των ενεργειών (Α΄, Β1΄, Β2΄ & Β3΄) ανέρχεται στο ποσό των 1.425.800,00 ευρώ και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ 2021-2027 και κατά 15% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (εφεξής ΠΔΕ).

 

Φορέας υλοποίησης Ενεργειών Α΄, Β1΄, Β2΄ & Β3΄:

«ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.»

Επικοινωνία

Φερρών 16, 10434

210 8838540

210 8838544

[email protected]

url: https://www.dimitra.gr/

ΨΖ2Η46ΜΤΛΚ-ΡΛΞ Απόφαση Ένταξης EL Attica electical equipment manufacturing

Παράταση υποβολής Προτάσεων στο έργο με κωδικό «EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing».

Τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 2.4432/23-09-2022 (ΑΔΑ: ΑΖΒ46ΜΤΛΚ-ΖΜ4) Ανοικτής Πρόσκλησης για την υλοποίηση μέρους των Ενεργειών στο έργο με κωδικό «EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing» ως προς την καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική και έντυπη υποβολή των προτάσεων.

Νέα καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική και έντυπη υποβολή των προτάσεων η 15η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Τροποποίηση Πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ «EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση μέρους ενεργειών στο έργο με κωδ.EGF/2021/008/EL Attica Electrical Equipment Manufacturing

Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing

Ενέργεια Δ- Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό «EGF/2018/003 EL/Atticapublishing»

Τροποποίηση_της_με_αριθ.9.739920-12-2019_Πρόσκλησης_υποβολής_αιτημάτων_συμμετοχής_στην_ενέργεια_Γ_«Προώθηση_Επιχειρηματικότητας»

2η Τροποποίηση της Έγκρισης του Οριστικού Καταλόγου των αιτημάτων συμμετοχής στην Ενέργεια Γ «Προώθηση Επιχειρηματικότητας» και των επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο του Έργου με Κωδικό: «EGF/2018/003 EL/Attica publishing»

Τροποποίηση της Έγκρισης του Οριστικού Καταλόγου των αιτημάτων συμμετοχής στην Ενέργεια Γ «Προώθηση Επιχειρηματικότητας» και των επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο του Έργου με Κωδικό «EGF/2018/003 EL/Attica publishing»

Διευκρινίσεις αναφορικά με την Ενέργεια Β2 «Εξειδικευμένη Κατάρτιση / επιμόρφωση» του Έργου ΕΤΠ με κωδικό «EGF/2018/003 EL Attica publishing»