Παράταση υποβολής Προτάσεων στο έργο με κωδικό «EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing».

Τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 2.4432/23-09-2022 (ΑΔΑ: ΑΖΒ46ΜΤΛΚ-ΖΜ4) Ανοικτής Πρόσκλησης για την υλοποίηση μέρους των Ενεργειών στο έργο με κωδικό «EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing» ως προς την καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική και έντυπη υποβολή των προτάσεων.

Νέα καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική και έντυπη υποβολή των προτάσεων η 15η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Τροποποίηση Πρόσκλησης

Ο σχολιασμός δεν είναι διαθέσιμος