Οικονομικά Μεγέθη Ταμείου

Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός του ΕΤΠ ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια ευρώ για τη χρονική περίοδο 2014-2020. Το ταμείο έχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης έως και το 60% του κόστους των προγραμμάτων παροχής βοήθειας σε εργαζομένους που απολύονται, ώστε να βρουν νέα θέση εργασίας ή να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση.

Το υπόλοιπο 40% του κόστους των προγραμμάτων καλύπτεται από εθνικούς πόρους.

Καθένα από τα προγράμματα έχει διάρκεια 2 χρόνια.

Οι εθνικές και περιφερειακές αρχές των κρατών μελών είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση και την εφαρμογή των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ.

Στην Ελλάδα, η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει την αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Συντονισμού-Αρχής Διαχείρισης για την εφαρμογή των δράσεων του ΕΤΠ περιόδου 2014-2020.

Ο σχολιασμός δεν είναι διαθέσιμος