Παράταση υποβολής Προτάσεων στο έργο με κωδικό «EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing».

Τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 2.4432/23-09-2022 (ΑΔΑ: ΑΖΒ46ΜΤΛΚ-ΖΜ4) Ανοικτής Πρόσκλησης για την υλοποίηση μέρους των Ενεργειών στο έργο με κωδικό «EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing» ως προς την καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική και έντυπη υποβολή των προτάσεων.

Νέα καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική και έντυπη υποβολή των προτάσεων η 15η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Τροποποίηση Πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ «EGF/2021/008/ EL Attica Electrical Equipment Manufacturing

Προκήρυξη για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο «EGF/2018/003GR/Attica Publishing»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «EGF/2018/003 EL/Attica publishing» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 58 της NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30)

Ανοιχτή Πρόσκληση για την ενέργεια Δ του έργου Attica Retail

Δείτε το έργο εδώ.

Μπορείτε να διαβάσετε την ανοιχτή πρόσκληση για την ενέργεια Δ του έργου με κωδικό “EGF/2017/003/GR/Attica retail”: Ανοιχτή Πρόσκληση Ενέργεια Δ

Ανακοίνωση – Οδηγίες για υποβολή προτάσεων Attica Publishing

Διευκρίνιση σχετικά με την υποβολή Προτάσεων στο ΟΠΣ-ΕΤΠ δυνητικών Φορέων Υλοποίησης για την υλοποίηση μέρους των ενεργειών του έργου ΕΤΠ με κωδ. «EGF/2018/003 EL/Attica Publishing»:

Οι Δυνητικοί Φορείς Υλοποίησης οι οποίοι δεν διαθέτουν κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ ΕΤΠ αποστέλλουν στην ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ το σχετικό Αίτημα για να λάβουν κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ – ΕΤΠ.

Οδηγίες και το σχετικό αίτημα στο link:
http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/ekpaideusi/EggrafiXristiDikaiouxouOPS1420.pdf

Εάν οι Δυνητικοί Φορείς Υλοποίησης δεν είναι κωδικοποιημένοι στο ΟΠΣ (καταχωρημένοι με συγκεκριμένη κωδικοποίηση στη βάση του ΟΠΣ) ώστε να δύνανται να λάβουν κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ ΕΤΠ πρέπει πρώτα να συμπληρώσουν τον πίνακα που βρίσκεται στο παρακάτω link:
http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/ypostiriksi/kodikopoiisi/purinas/entipo_foreis.xls

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Όταν συμπληρωθεί ορθά ο πίνακας, αποστέλλεται στην υπηρεσία μας προκειμένου να διαβιβαστεί στην ΕΥ ΟΠΣ. Η υπηρεσία μας στη συνέχεια ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο φορέα, ώστε να υποβάλει και το παραπάνω Αίτημα για χορήγηση κωδικού πρόσβασης.

Τα παραπάνω αποστέλλονται εντύπως στη Δ/νση:
Ε.Υ. «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας»
Υποδιεύθυνση Ι – Αρχή Διαχείρισης ΕΤΠ
Μονάδα Ι.Α
Κοραή 4, 10564, Αθήνα
και ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected]

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων «EGF/2018/003 EL/Attica publishing»

Μπορείτε να πάθετε παραπάνω για το έργο εδώ.

Μπορείτε να βρείτε την Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση ενεργείων στο έργο με κωδικό EGF/2018/003 EL/Attica publishing: Ανοιχτή Πρόσκληση.

Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο «EGF/2017/003 GR/Attica retail» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Περιόδου 2014-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ <<ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΑΣ>> ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ

Οικονομικά Μεγέθη Ταμείου

Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός του ΕΤΠ ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια ευρώ για τη χρονική περίοδο 2014-2020. Το ταμείο έχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης έως και το 60% του κόστους των προγραμμάτων παροχής βοήθειας σε εργαζομένους που απολύονται, ώστε να βρουν νέα θέση εργασίας ή να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση.

Το υπόλοιπο 40% του κόστους των προγραμμάτων καλύπτεται από εθνικούς πόρους.

Καθένα από τα προγράμματα έχει διάρκεια 2 χρόνια.

Οι εθνικές και περιφερειακές αρχές των κρατών μελών είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση και την εφαρμογή των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ.

Στην Ελλάδα, η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει την αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Συντονισμού-Αρχής Διαχείρισης για την εφαρμογή των δράσεων του ΕΤΠ περιόδου 2014-2020.