Πρόσκληση Υποβολής Αιτημάτων συμμετοχής στην «Ενέργεια Γ: Συνεισφορά για σύσταση επιχείρησης» για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών σχεδίων των ωφελούμενων του έργου «EGF/2021/008/ELAttica Electrical Equipment Manufacturing»

Πρόσκληση Υποβολής Αιτημάτων συμμετοχής στην «Ενέργεια Γ: Συνεισφορά για σύσταση επιχείρησης» για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών σχεδίων των ωφελούμενων του έργου «EGF/2021/008/ELAttica Electrical Equipment Manufacturing»

Προκήρυξη για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο «EGF/2018/003GR/Attica Publishing»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «EGF/2018/003 EL/Attica publishing» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 58 της NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30)

Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ««Υπηρεσίες Συμβούλου για το έργο «EGF/2017/003 GR/Attica retail»

Διαβάστε την προκήρυξη εδώ

καθώς επίσης και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ανοιχτή Πρόσκληση για την ενέργεια Δ του έργου Attica Retail

Δείτε το έργο εδώ.

Μπορείτε να διαβάσετε την ανοιχτή πρόσκληση για την ενέργεια Δ του έργου με κωδικό “EGF/2017/003/GR/Attica retail”: Ανοιχτή Πρόσκληση Ενέργεια Δ

Ανακοίνωση – Οδηγίες για υποβολή προτάσεων Attica Publishing

Διευκρίνιση σχετικά με την υποβολή Προτάσεων στο ΟΠΣ-ΕΤΠ δυνητικών Φορέων Υλοποίησης για την υλοποίηση μέρους των ενεργειών του έργου ΕΤΠ με κωδ. «EGF/2018/003 EL/Attica Publishing»:

Οι Δυνητικοί Φορείς Υλοποίησης οι οποίοι δεν διαθέτουν κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ ΕΤΠ αποστέλλουν στην ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ το σχετικό Αίτημα για να λάβουν κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ – ΕΤΠ.

Οδηγίες και το σχετικό αίτημα στο link:
http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/ekpaideusi/EggrafiXristiDikaiouxouOPS1420.pdf

Εάν οι Δυνητικοί Φορείς Υλοποίησης δεν είναι κωδικοποιημένοι στο ΟΠΣ (καταχωρημένοι με συγκεκριμένη κωδικοποίηση στη βάση του ΟΠΣ) ώστε να δύνανται να λάβουν κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ ΕΤΠ πρέπει πρώτα να συμπληρώσουν τον πίνακα που βρίσκεται στο παρακάτω link:
http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/ypostiriksi/kodikopoiisi/purinas/entipo_foreis.xls

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Όταν συμπληρωθεί ορθά ο πίνακας, αποστέλλεται στην υπηρεσία μας προκειμένου να διαβιβαστεί στην ΕΥ ΟΠΣ. Η υπηρεσία μας στη συνέχεια ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο φορέα, ώστε να υποβάλει και το παραπάνω Αίτημα για χορήγηση κωδικού πρόσβασης.

Τα παραπάνω αποστέλλονται εντύπως στη Δ/νση:
Ε.Υ. «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας»
Υποδιεύθυνση Ι – Αρχή Διαχείρισης ΕΤΠ
Μονάδα Ι.Α
Κοραή 4, 10564, Αθήνα
και ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected]

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων «EGF/2018/003 EL/Attica publishing»

Μπορείτε να πάθετε παραπάνω για το έργο εδώ.

Μπορείτε να βρείτε την Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση ενεργείων στο έργο με κωδικό EGF/2018/003 EL/Attica publishing: Ανοιχτή Πρόσκληση.

Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο «EGF/2017/003 GR/Attica retail» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Περιόδου 2014-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ <<ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΑΣ>> ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ

Στήριξη σε απολυμένους από επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου

Νέα Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται μέχρι τις 12/12/2018 η ημερομηνία λήξης για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα που αφορά στην ενίσχυση των 725 πρώην εργαζομένων που απολύθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 19 Απριλίου 2016 έως 19 Ιανουαρίου 2017 από εταιρείες του κλάδου του λιανικού εμπορίου σε διαφορετικές περιφέρειες της χώρας.

Το πρόγραμμα, με τον κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail» με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), υποστηρίζει απολυμένους του κλάδου με ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση και επιδότηση για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων, προσαρμοσμένες στις ειδικές συνθήκες και ιδιαίτερες ανάγκες των ωφελούμενων. Σημειώνεται ότι προβλέπεται η καταβολή επιδομάτων συμμετοχής.

Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής και ειδικότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.eiead.gr  και στα τηλέφωνα 210.2120758 & -733

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα, για κάθε πληροφορία, να καταφεύγουν στις ιστοσελίδες του ΕΤΠ Ελλάδας http://egf-greece.gr, της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚο http://eye-ekt.gr και του Υπουργείου Εργασίας http://www.ypakp.gr καθώς και στα τηλέφωνα 210.5271121, -363 & -155 της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ

Κατεβάστε την ανακοίνωση