Ανακοίνωση – Οδηγίες για υποβολή προτάσεων Attica Publishing

Διευκρίνιση σχετικά με την υποβολή Προτάσεων στο ΟΠΣ-ΕΤΠ δυνητικών Φορέων Υλοποίησης για την υλοποίηση μέρους των ενεργειών του έργου ΕΤΠ με κωδ. «EGF/2018/003 EL/Attica Publishing»:

Οι Δυνητικοί Φορείς Υλοποίησης οι οποίοι δεν διαθέτουν κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ ΕΤΠ αποστέλλουν στην ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ το σχετικό Αίτημα για να λάβουν κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ – ΕΤΠ.

Οδηγίες και το σχετικό αίτημα στο link:
http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/ekpaideusi/EggrafiXristiDikaiouxouOPS1420.pdf

Εάν οι Δυνητικοί Φορείς Υλοποίησης δεν είναι κωδικοποιημένοι στο ΟΠΣ (καταχωρημένοι με συγκεκριμένη κωδικοποίηση στη βάση του ΟΠΣ) ώστε να δύνανται να λάβουν κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ ΕΤΠ πρέπει πρώτα να συμπληρώσουν τον πίνακα που βρίσκεται στο παρακάτω link:
http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/ypostiriksi/kodikopoiisi/purinas/entipo_foreis.xls

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Όταν συμπληρωθεί ορθά ο πίνακας, αποστέλλεται στην υπηρεσία μας προκειμένου να διαβιβαστεί στην ΕΥ ΟΠΣ. Η υπηρεσία μας στη συνέχεια ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο φορέα, ώστε να υποβάλει και το παραπάνω Αίτημα για χορήγηση κωδικού πρόσβασης.

Τα παραπάνω αποστέλλονται εντύπως στη Δ/νση:
Ε.Υ. «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας»
Υποδιεύθυνση Ι – Αρχή Διαχείρισης ΕΤΠ
Μονάδα Ι.Α
Κοραή 4, 10564, Αθήνα
και ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected]

Ο σχολιασμός δεν είναι διαθέσιμος