Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο «EGF/2017/003 GR/Attica retail» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Περιόδου 2014-2020

Ο σχολιασμός δεν είναι διαθέσιμος