Τελικός Κατάλογος των Επιχειρηματικών Σχεδίων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενέργειας Γ «Προώθηση Επιχειρηματικότητας» για το Έργο με Κωδικό: «EGF/2018/003 EL/Attica publishing».

Ενέργεια Δ- Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό «EGF/2018/003 EL/Atticapublishing»

Τροποποίηση_της_με_αριθ.9.739920-12-2019_Πρόσκλησης_υποβολής_αιτημάτων_συμμετοχής_στην_ενέργεια_Γ_«Προώθηση_Επιχειρηματικότητας»

2η Τροποποίηση της Έγκρισης του Οριστικού Καταλόγου των αιτημάτων συμμετοχής στην Ενέργεια Γ «Προώθηση Επιχειρηματικότητας» και των επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο του Έργου με Κωδικό: «EGF/2018/003 EL/Attica publishing»

Τροποποίηση της Έγκρισης του Οριστικού Καταλόγου των αιτημάτων συμμετοχής στην Ενέργεια Γ «Προώθηση Επιχειρηματικότητας» και των επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο του Έργου με Κωδικό «EGF/2018/003 EL/Attica publishing»

Διευκρινίσεις αναφορικά με την Ενέργεια Β2 «Εξειδικευμένη Κατάρτιση / επιμόρφωση» του Έργου ΕΤΠ με κωδικό «EGF/2018/003 EL Attica publishing»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «EGF/2018/003 EL/Attica publishing» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 58 της NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30)

Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ««Υπηρεσίες Συμβούλου για το έργο «EGF/2017/003 GR/Attica retail»

Διαβάστε την προκήρυξη εδώ

καθώς επίσης και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ανοιχτή Πρόσκληση για την ενέργεια Δ του έργου Attica Retail

Δείτε το έργο εδώ.

Μπορείτε να διαβάσετε την ανοιχτή πρόσκληση για την ενέργεια Δ του έργου με κωδικό “EGF/2017/003/GR/Attica retail”: Ανοιχτή Πρόσκληση Ενέργεια Δ

Ανακοίνωση – Οδηγίες για υποβολή προτάσεων Attica Publishing

Διευκρίνιση σχετικά με την υποβολή Προτάσεων στο ΟΠΣ-ΕΤΠ δυνητικών Φορέων Υλοποίησης για την υλοποίηση μέρους των ενεργειών του έργου ΕΤΠ με κωδ. «EGF/2018/003 EL/Attica Publishing»:

Οι Δυνητικοί Φορείς Υλοποίησης οι οποίοι δεν διαθέτουν κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ ΕΤΠ αποστέλλουν στην ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ το σχετικό Αίτημα για να λάβουν κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ – ΕΤΠ.

Οδηγίες και το σχετικό αίτημα στο link:
http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/ekpaideusi/EggrafiXristiDikaiouxouOPS1420.pdf

Εάν οι Δυνητικοί Φορείς Υλοποίησης δεν είναι κωδικοποιημένοι στο ΟΠΣ (καταχωρημένοι με συγκεκριμένη κωδικοποίηση στη βάση του ΟΠΣ) ώστε να δύνανται να λάβουν κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ ΕΤΠ πρέπει πρώτα να συμπληρώσουν τον πίνακα που βρίσκεται στο παρακάτω link:
http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/ypostiriksi/kodikopoiisi/purinas/entipo_foreis.xls

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Όταν συμπληρωθεί ορθά ο πίνακας, αποστέλλεται στην υπηρεσία μας προκειμένου να διαβιβαστεί στην ΕΥ ΟΠΣ. Η υπηρεσία μας στη συνέχεια ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο φορέα, ώστε να υποβάλει και το παραπάνω Αίτημα για χορήγηση κωδικού πρόσβασης.

Τα παραπάνω αποστέλλονται εντύπως στη Δ/νση:
Ε.Υ. «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας»
Υποδιεύθυνση Ι – Αρχή Διαχείρισης ΕΤΠ
Μονάδα Ι.Α
Κοραή 4, 10564, Αθήνα
και ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected]