ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ <<ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΑΣ>> ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ

Στήριξη σε απολυμένους από επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου

Νέα Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται μέχρι τις 12/12/2018 η ημερομηνία λήξης για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα που αφορά στην ενίσχυση των 725 πρώην εργαζομένων που απολύθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 19 Απριλίου 2016 έως 19 Ιανουαρίου 2017 από εταιρείες του κλάδου του λιανικού εμπορίου σε διαφορετικές περιφέρειες της χώρας.

Το πρόγραμμα, με τον κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail» με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), υποστηρίζει απολυμένους του κλάδου με ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση και επιδότηση για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων, προσαρμοσμένες στις ειδικές συνθήκες και ιδιαίτερες ανάγκες των ωφελούμενων. Σημειώνεται ότι προβλέπεται η καταβολή επιδομάτων συμμετοχής.

Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής και ειδικότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.eiead.gr  και στα τηλέφωνα 210.2120758 & -733

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα, για κάθε πληροφορία, να καταφεύγουν στις ιστοσελίδες του ΕΤΠ Ελλάδας http://egf-greece.gr, της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚο http://eye-ekt.gr και του Υπουργείου Εργασίας http://www.ypakp.gr καθώς και στα τηλέφωνα 210.5271121, -363 & -155 της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ

Κατεβάστε την ανακοίνωση

EGF/2017/003 ATTICA RETAIL

Ξεκίνησε το νέο Έργο με τίτλο: EGF/2017/003 ATTICA RETAIL. Το πρόγραμμα αφορά σε ενίσχυση των 725 πρώην εργαζομένων που απολύθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 19 Απριλίου 2016 έως 19 Ιανουαρίου 2017 από εταιρείες του κλάδου του λιανικού εμπορίου σε διαφορετικές περιφέρειες της χώρας.

Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής και ειδικότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.eiead.gr  και στα τηλέφωνα 210.2120758 & 733.

Στήριξη σε απολυμένους από επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται μέχρι τις 7/12/2018 η ημερομηνία λήξης για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα που αφορά στην ενίσχυση των 725 πρώην εργαζομένων που απολύθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 19 Απριλίου 2016 έως 19 Ιανουαρίου 2017 από εταιρείες του κλάδου του λιανικού εμπορίου σε διαφορετικές περιφέρειες της χώρας.
Το πρόγραμμα, με τον κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail» με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), υποστηρίζει απολυμένους του κλάδου με ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση και επιδότηση για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων, προσαρμοσμένες στις ειδικές συνθήκες και ιδιαίτερες ανάγκες των ωφελούμενων. Σημειώνεται ότι προβλέπεται η καταβολή επιδομάτων συμμετοχής.
Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής και ειδικότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.eiead.gr και στα τηλέφωνα 210.2120758 & 733
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα, για κάθε πληροφορία, να καταφεύγουν στις ιστοσελίδες του ΕΤΠ Ελλάδας http://egf-greece.gr, της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚο http://eye-ekt.gr και του Υπουργείου Εργασίας http://www.ypakp.gr.

Κατεβάστε την ανακοίνωση

Οικονομικά Μεγέθη Ταμείου

Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός του ΕΤΠ ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια ευρώ για τη χρονική περίοδο 2014-2020. Το ταμείο έχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης έως και το 60% του κόστους των προγραμμάτων παροχής βοήθειας σε εργαζομένους που απολύονται, ώστε να βρουν νέα θέση εργασίας ή να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση.

Το υπόλοιπο 40% του κόστους των προγραμμάτων καλύπτεται από εθνικούς πόρους.

Καθένα από τα προγράμματα έχει διάρκεια 2 χρόνια.

Οι εθνικές και περιφερειακές αρχές των κρατών μελών είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση και την εφαρμογή των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ.

Στην Ελλάδα, η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει την αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Συντονισμού-Αρχής Διαχείρισης για την εφαρμογή των δράσεων του ΕΤΠ περιόδου 2014-2020.

EGF/2015/011 – GR Supermarket Larissa – Περίπτωση της εταιρείας «Σουπερμάρκετ Λάρισα ΑΒΕΕ»

Το Έργο αφορούσε την ενίσχυση 1.100 ωφελουμένων ατόμων, ως εξής:

  • 557 απολυμένων ατόμων (422 εργαζόμενοι και 135 εργαζόμενοι – ιδιοκτήτες) της εταιρείας Σουπερμάρκετ Λάρισα ΑΒΕΕ, η οποία έχει τερματίσει τη δραστηριότητα της στη χώρα μας και
  • 543 νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, (NEETs), οι οποίοι είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών (15-29 ετών) που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και οι οποίοι είναι οικονομικά μη ενεργοί ή άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, είτε είναι εγγεγραμμένοι ως αναζητούντες εργασία είτε όχι.

Το έργο εγκρίθηκε με προϋπολογισμό 10.780.000,00 ευρώ. Συγχρηματοδοτήθηκε κατά 60% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ 2014-2020 και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).  

Διήρκησε από 26/2/2016 έως 26/8/2018.

EGF/2014/018 – GR Attica Broadcasting -Περίπτωση 16 επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής του κλάδου με τίτλο: «Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών»

Το Έργο αφορούσε την ενίσχυση 928 ωφελουμένων, πρώην εργαζομένων σε 16 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής του κλάδου με τίτλο «Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών», που έπαυσαν τη δραστηριότητα τους, είτε απέλυσαν εργαζόμενους εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Το έργο εγκρίθηκε με προϋπολογισμό 8.410.000,00 ευρώ και συγχρηματοδοτήθηκε κατά 60% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ 2014-2020 και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).  

Διήρκησε από 3/11/2014 έως 28/5/2017.

EGF/2014/015 – GR Attica publishing activities – Περίπτωση 46 επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής του κλάδου με τίτλο: «Εκδοτικές Δραστηριότητες»

Το Έργο αφορούσε την ενίσχυση 705 ωφελουμένων, πρώην εργαζομένων σε 46 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής του κλάδου με τίτλο «Εκδοτικές Δραστηριότητες», που έπαυσαν τη δραστηριότητα τους, ή προέβησαν σε απολύσεις εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Το έργο εγκρίθηκε με προϋπολογισμό 6.244.500,00 ευρώ. Συγχρηματοδοτήθηκε κατά 60% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ 2014-2020 και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).  

Διήρκησε από 3/11/2014 έως 28/5/2017.

EGF/2014/013 – GR Odyssefs Fokas – Περίπτωση της εταιρείας «Οδυσσεύς Φωκάς Α.Ε.»

Το Έργο αφορούσε την ενίσχυση 1.100 ωφελουμένων ατόμων, ως εξής:

  • 600 απολυμένων ατόμων της εταιρείας Οδυσσεύς Φωκάς Α.Ε., η οποία έχει τερματίσει τη δραστηριότητα της στη χώρα μας και
  • 500 νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, (NEETs), οι οποίοι είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών (15-29 ετών) εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και οι οποίοι θεωρούνταν οικονομικά μη ενεργοί ή άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, είτε ήταν εγγεγραμμένοι ως αναζητούντες εργασία είτε όχι.  

Το έργο εγκρίθηκε με προϋπολογισμό 10.740.000,00 ευρώ και συγχρηματοδοτήθηκε κατά 60% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ 2014-2020 και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).  

Διήρκησε από 1/9/2014 έως 20/4/2017.

EGF/2014/009 – GR Sprider Stores – Περίπτωση της εταιρείας «Sprider Stores A.E.»

Το Έργο αφορούσε την ενίσχυση 1.311 ωφελουμένων ατόμων, ως εξής:

  • 761 απολυμένων ατόμων της εταιρείας Sprider Stores Α.Ε., η οποία έπαυσε τη δραστηριότητα της στη χώρα και
  • 550 νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, (NEETs – Not in Employment, Education, Training), ηλικίας κάτω των 30 ετών (15-29 ετών) που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και οι οποίοι είναι οικονομικά μη ενεργοί ή άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, είτε είναι εγγεγραμμένοι ως αναζητούντες εργασία είτε όχι.  

Το έργο εγκρίθηκε με προϋπολογισμό 12.151.500,00 ευρώ και συγχρηματοδοτήθηκε κατά 60% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ 2014-2020 και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).  

Διήρκησε από 1/9/2014 έως 1/9/2016